Hasta Hakları ve Memnuniyeti

Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

1- Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

 • Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkanları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

2- Bilgilendirme ve Onay Hakkı

 • Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile, önerilen tıbbı girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir. 
 • Hastalarımız talebini yazılı olarak  bildirdikleri taktirde tüm tıbbı kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.
 • Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve  yasal zorunluluklar dışında , hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktide yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.
 • Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.
 • Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme,  katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.
 • Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

3-Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

 • Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir. 

4-Kurulu Seçme ve Değiştirme Hakkı

 • Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5-Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

 • Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir

6-Mahremiyet(Gizlilik) Hakkı

 • Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.
 • Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbı durumu, ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak  biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

7-Saygı Görme Hakkı

 • Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

8-Konsültasyon(İkinci Görüş) İsteme Hakkı

 • Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan hekim tedavisini önerir  ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

9-Dini Vecibeleri yerine Getirebilme Hakkı

 • Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

10-Güvenlik Hakkı

 • Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme  ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce  alınır.
 • Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar ( yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan ) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

11- Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

 • Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

12- Şikayet/Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

 • Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

13- Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları

 • Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

14- Tetkik ve Tedavi Bedelleri

 • Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

HASTA SORUMLULUKLARI
1-Bilgi Verme

 • Tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek

2-Önerilere Uyma

 • Hastamız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

3-Planlanan Tedaviyi Reddetme

 • Hastamız doktoru tarafından   planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

4-Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

 • Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

5-Saygı Gösterme

 • Hastalarımız, sağlık kuruluşu içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

6- Enfeksiyon Kontrol

 • Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

7-Ödeme Sorumluluğu

 • Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur.Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.

8-Hasta Ziyaretçisi

 • Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi ,başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.

***Bu bildiri, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile  Amsterdam Bildirgesi’ nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Başa Sar
Gizliliğiniz bizim için önemlidir. 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz. tıklayın
X